Luật sư tư vấn về chủ đề "quan điểm cơ bản"

quan điểm cơ bản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quan điểm cơ bản.

Một số quan điểm cơ bản về điều lệ công ty?

Một số quan điểm cơ bản về điều lệ công ty?
Ngày nay người ta biết tới nhiều học thuyết khác nhau liên quan tới bản chất pháp lý của công ty. Các học thuyết được nhiều học giả Hoa Kỳ nhắc tới bao gồm: Học thuyết hư câù hay thực thể nhân tạo (Fiction or artificial entity theory) ; Học thuyết thừa nhận (Fiat theory) hay Học thuyết ...

Nhu cầu và những quan điểm cơ bản hoàn thiện chế định hình phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam

Nhu cầu và những quan điểm cơ bản hoàn thiện chế định hình phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam
Hoàn thiện chế định hình phạt bổ sung (HPBS) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Nhu cầu hoàn thiện các quy định về HPBS cũng bắt nguồn từ chính những tồn tại, hạn chế, khiếm khuyết nhất định của các quy định này trong pháp luật hình sự của nước ta. Hoàn thiện các quy định về HPBS trong pháp luật hình sự (PLHS) Việt Nam hiện nay l