Luật sư tư vấn về chủ đề "quảng cáo số"

quảng cáo số | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quảng cáo số.

hiện quảng cáo

 hiện <strong>quảng</strong> <strong>cáo</strong>
và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo thay thế thông tư số 154/2009/TT-BTC của

quảng cáo.

 lý <strong>quảng</strong> <strong>cáo</strong>.
Về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý quảng cáo ban hành kèm theo