Luat Minh Khue

quyết định số //QĐ-BYT

quyết định số 25/2006/QĐ-BYT - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quyết định số 25/2006/QĐ-BYT

Mẫu Giấy phiếu tai nạn, thương tích (Phụ lục 1)

 Mẫu Giấy phiếu tai nạn, thương tích (Phụ lục 1)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy phiếu tai nạn, thương tích ban hành kèm theo quyết định số 25/2006/QĐ-BYTvề việc ban hành bổ sung biểu mẫu về tai nạn thương tích vào hệ thống biểu mẫu của ngành y tế.