Luat Minh Khue

quy hoạc nhà ở

quy hoạc nhà ở - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quy hoạc nhà ở

Định hướng, chương trình và quy hoạch phát triển nhà ở?

Định hướng, chương trình và quy hoạch phát triển nhà ở?
Điều 135 Luật nhà ở 2005 quy định: 1. Căn cứ vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ ban hành định hướng phát triển nhà ở quốc gia làm cơ sở hoạch định các chính sách cụ thể bảo đảm nhu cầu thiết yếu của nhân dân về cải thiện chỗ ở.