Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền hạn Tổng giám đốc"

quyền hạn Tổng giám đốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền hạn Tổng giám đốc.

Tư vấn việc ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ?

Tư vấn việc ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ?
Kính gửi quý công ty! Hiện nay, công ty hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty. Ngoài Điều lệ công ty (quy định chung chung) thì HĐQT có ban hành “Quy chế hoạt động và phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc công ty. Trong đó có quy định: - Tổng Giám đốc là người toàn quyền trong việc tổ chức quản lý, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của công ty theo định hướng và mục tiêu đã được HĐQT phê duyệt. - Tổng Giám đốc được quyền quyết định tất cả các vấn đề của công ty trong phạm vi quyền hạn được quy định bởi điều lệ công ty và quy chế này, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo ….