Luat Minh Khue

quyền lập quỹ

quyền lập quỹ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quyền lập quỹ

Quyền lập quĩ của chính phủ liên ban Nga

Quyền lập quĩ của chính phủ liên ban Nga
Để tiếp tục phục vụ công tác nghiên cứu, so sánh, học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài nhằm hoàn thiện pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của nước ta, chúng tôi xin giới thiệu các quy định của pháp luật Liên bang Nga về quy trình soạn thảo, ban hành, công bố, hiệu lực, xử lý và đăng ký quốc gia văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các cơ quan hành pháp Liên bang Nga.