Luat Minh Khue

Quyết định số /QĐ-BHXH

Quyết định số 01/QĐ-BHXH - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quyết định số 01/QĐ-BHXH

MẫuThống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tử tuất một lần (Mẫu số 22N-HSB)

MẫuThống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tử tuất một lần  (Mẫu số 22N-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tử tuất một lần được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Danh sách giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định hưởng, tạm dừng, hưởng tiếp các chế độ bảo hiểm xã hội (Mẫu số 23A-HSB)

Mẫu Danh sách giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định hưởng, tạm dừng, hưởng tiếp các chế độ bảo hiểm xã hội (Mẫu số 23A-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Danh sách giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định hưởng, tạm dừng, hưởng tiếp các chế độ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Danh sách điều chỉnh, hủy quyết định hưởng lương, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu số 23B-HSB)

Mẫu Danh sách điều chỉnh, hủy quyết định hưởng lương, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu số 23B-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Danh sách điều chỉnh, hủy quyết định hưởng lương, trợ cấp BHXH hàng tháng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng không tính thời gian công tác quy đổi) (Mẫu số 24A-HSB)

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng không tính thời gian công tác quy đổi) (Mẫu số 24A-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng không tính thời gian công tác quy đổi) được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng tính theo thời gian công tác quy đổi) (Mẫu số 24B-HSB)

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng tính theo thời gian công tác quy đổi) (Mẫu số 24B-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng tính theo thời gian công tác quy đổi) được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng (đối tượng hưởng trước Luật (Mẫu số 24D-HSB)

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng (đối tượng hưởng trước Luật (Mẫu số 24D-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng (đối tượng hưởng trước Luật được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng (đối tượng hưởng theo Luật) (Mẫu số 24E-HSB)

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng (đối tượng hưởng theo Luật) (Mẫu số 24E-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng (đối tượng hưởng theo Luật) được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Sổ theo dõi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng di chuyển đi tỉnh, thành phố khác (Mẫu số 25A-HSB)

Mẫu Sổ theo dõi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng di chuyển đi tỉnh, thành phố khác (Mẫu số 25A-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Sổ theo dõi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng di chuyển đi tỉnh, thành phố khác được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Sổ theo dõi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến (Mẫu số 25B-HSB)

Mẫu Sổ theo dõi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến (Mẫu số 25B-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Sổ theo dõi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Báo cáo đối tượng chuyển đi (Mẫu số 25C-HSB)

Mẫu Báo cáo đối tượng chuyển đi (Mẫu số 25C-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Báo cáo đối tượng chuyển đi được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Báo cáo đối tượng chuyển đến (Mẫu số 25D-HSB)

Mẫu Báo cáo đối tượng chuyển đến (Mẫu số 25D-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Báo cáo đối tượng chuyển đến được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tử tuất hàng tháng (Mẫu số 22M-HSB)

Mẫu Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tử tuất hàng tháng (Mẫu số 22M-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp tử tuất hàng tháng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội