Luật sư tư vấn về chủ đề "Resolution No 295 2007 Nq Ubtvqh12"

Resolution No 295 2007 Nq Ubtvqh12 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Resolution No 295 2007 Nq Ubtvqh12.

Nghị quyết 295/2007/NQ-UBTVQH12

Nghị quyết <strong>295/2007</strong>/<strong>NQ-UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng

Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12

Nghị quyết 293A/<strong>2007</strong>/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị quyết 545/2007/UBTVQH12

Nghị quyết 545/<strong>2007</strong>/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị quyết 294A/2007/UBTVQH12

Nghị quyết 294A/<strong>2007</strong>/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Nghị quyết 781/2009/UBTVQH12

Nghị quyết 781/2009/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị quyết 770/2009/UBTVQH12

Nghị quyết 770/2009/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Về việc bổ sung biên chế và số lượng thẩm phán của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp năm 2009 và năm 2010

Nghị quyết 724/2009/UBTVQH12

Nghị quyết 724/2009/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

Nghị quyết 725/2009/UBTVQH12

Nghị quyết 725/2009/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

Nghị quyết 1023/2011/UBTVQH12

Nghị quyết 1023/2011/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Về việc thi hành Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân