Luat Minh Khue

sách suy tưởng

sách suy tưởng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sách suy tưởng

Con người - Tiền đề của sự phát triển

Con người - Tiền đề của sự phát triển
Để xây dựng một nền kinh tế năng động, chúng ta cần phải bắt đầu từ con người, và việc đó lại phải bắt đầu từ việc khôi phục lại trạng thái lành mạnh của quá trình nhận thức.