Luat Minh Khue

Sản phẩm của trí tuệ

Sản phẩm của trí tuệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Sản phẩm của trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ - Sản phẩm của trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ - Sản phẩm của trí tuệ
Ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, Nhà nước Việt Nam đã ghi nhận những quyền cơ bản của công dân, trong đó có các quyền liên quan đến quyền tác giả, thể hiện tư tưởng tiến bộ, nhân văn về quyền con người. Đó là quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, là việc Nhà nước cam kết bảo vệ quyền lợi của trí thức, tôn trọng quyền tư hữu tư nhân về tài sản.