Luật sư tư vấn về chủ đề "sea-going ship purchase"

sea-going ship purchase | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sea-going ship purchase.

Decision No. 84/2005/QD-BTC providing the regime of collection, remittance, management and use of charges for the appraisal of sea-going ship purchase and sale dossiers and fees for the registration of sea-going ships, grant of diplomas

Decision No. 84/2005/QD-BTC providing the regime of collection, remittance, management and use of charges for the appraisal of sea-going ship purchase and sale dossiers and fees for the registration of sea-going ships, grant of diplomas
Decision No. 84/2005/QD-BTC dated providing the regime of collection, remittance, management and use of charges for the appraisal of sea-going ship purchase and sale dossiers and fees for the registration of sea-going ships, grant of diplomas or certificates related to sea-going ship activities, and announcement of seaports