Luật sư tư vấn về chủ đề "simplify tax formalities"

simplify tax formalities | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề simplify tax formalities.

Circular No. 119/2014/TT-BTC supplementing a number of articles of the Circular No. 156/2013/TT-BTC, Circular No. 111/2013/TT-BTC, Circular No. 219/2013/TT-BTC, Circular No. 08/2013/TT-BTC, Circular No. 85/2011/TT-BTC, Circular No. 39/2014/TT-BTC

Circular No. 119/2014/TT-BTC supplementing a number of articles of the Circular No. 156/2013/TT-BTC, Circular No. 111/2013/TT-BTC, Circular No. 219/2013/TT-BTC, Circular No. 08/2013/TT-BTC, Circular No. 85/2011/TT-BTC, Circular No. 39/2014/TT-BTC
Circular No. 119/2014/TT-BTC dated August 25, 2014 of the Ministry of Finance amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 156/2013/TT-BTC, Circular No. 111/2013/TT-BTC, Circular No. 219/2013/TT-BTC, Circular No. 08/2013/TT-BTC, Circular No. 85/2011/TT-BTC, Circular No. 39/2014/TT-BTC and Circular No. 78/2014/TT-BTC in order to simplify tax formalities