Luat Minh Khue

sở hữu riêng

sở hữu riêng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về sở hữu riêng

Chia tài sản thuộc hình thức sở hữu chung ?

Chia tài sản thuộc hình thức sở hữu chung ?
1. Trong trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu các chủ sở hữu chung đã thoả thuận không phân chia tài sản chung trong một thời hạn thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để chia.