Luat Minh Khue

soạn thảo điều lệ

soạn thảo điều lệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về soạn thảo điều lệ

Các nguyên tắc cơ bản khi soạn thảo điều lệ cho công ty

Các nguyên tắc cơ bản khi soạn thảo điều lệ cho công ty
Luật Doanh nghiệp của Việt Nam không định nghĩa bản điều lệ là gì mà chỉ liệt kê các nội dung chính nó phải có (Điều 22 Luật Doanh nghiệp năm 2005). Luật công ty mẫu của Mỹ cũng không định nghĩa Bản điều lệ là gì. Còn từ điển về luật của Mỹ thì giải nghĩa đó là những điều khoản hành chính do một tổ chức lập nên để quy định công việc quản trị bên trong và giao dịch với bên ngoài của tổ chức ấy.