Luật sư tư vấn về chủ đề "state bank"

state bank | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề state bank.

Decision No. 206/2000/QD-NHNN13the "Regulation on the organisation and operation of the foreign currency inter-bank market" issued in conjunction with Decision no. 101/1999/QD-NHNN13 dated 26 March, 1999 of the Governor of the State Bank

Decision No. 206/2000/QD-NHNN13the "Regulation on the organisation and operation of the foreign currency inter-bank market" issued in conjunction with Decision no. 101/1999/QD-NHNN13 dated 26 March, 1999 of the Governor of the State Bank
Decision No. 206/2000/QD-NHNN13 of July 11, 2000, on the amendment of Paragraph 2, Article 9 of the "Regulation on the organisation and operation of the foreign currency inter-bank market" issued in conjunction with Decision no. 101/1999/QD-NHNN13 dated 26 March, 1999 of the Governor of the State Bank

Decision No. 386/2001/QD-NHNN of April 11, 2001

Decision No. 386/2001/QD-NHNN of April 11, 2001
Decision No. 386/2001/QD-NHNN of April 11, 2001, on the amendment, supplement of some articles of the regulation on the bank guarantee issued in conjunction with Decision No. 283/2000/QD-NHNN14 Dated 25 August, 2000 of the Governor of the State Bank