Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Ấn Luật"

Tư Ấn Luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Ấn Luật.

Luật công và luật

<strong>Luật</strong> công và <strong>luật</strong> <strong>tư</strong>
thống thường được phân chia thành luật công (public law – droit public – öffentliches Recht) và luật