Luat Minh Khue

tư bản

tư bản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư bản

“Bóc lột” – “Giá trị thặng dư”

“Bóc lột” – “Giá trị thặng dư”
Vấn đề lý luận mang tính cốt lõi cần ưu tiên làm sáng rõ để việc nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam sớm nhận được sự đồng thuận là vấn đề nhận thức nội hàm khái niệm giá trị thặng dư.