Luat Minh Khue

tư vân pháp luật Minh Khuê

tư vân pháp luật Minh Khuê - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vân pháp luật Minh Khuê

Mẫu danh sách học viên (Phụ lục 7b)

Mẫu danh sách học viên (Phụ lục 7b)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh sách học viên ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.