Luat Minh Khue

tổ chức tôn giáo

tổ chức tôn giáo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tổ chức tôn giáo

Mẫu đăng ký người vào tu (Mẫu B23)

Mẫu đăng ký người vào tu (Mẫu B23)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu đăng ký người vào tu (Mẫu B23) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ