Luat Minh Khue

tài liệu chuyên ngành

tài liệu chuyên ngành - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tài liệu chuyên ngành

Thuật ngữ chuyên ngành xây dựng F - G

Thuật ngữ chuyên ngành xây dựng F - G
Fabrication - Chế tạo: Quá trình sản xuất thực hiện trong nhà máy để biến nguyên vật liệu thành các bộ phận thành phẩm của nhà thép . Các nguyên công chính là tạo hình nguội, cắt, đột, hàn, đánh sạch và sơn