Luat Minh Khue

Tạp chí Nhà Quản lý

Tạp chí Nhà Quản lý - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tạp chí Nhà Quản lý

Tạp chí Nhà Quản lý phỏng vấn ông Đỗ Thanh Năm về chủ đề: Tối đa hóa lợi ích dịch vụ tư vấn

Tạp chí Nhà Quản lý phỏng vấn ông Đỗ Thanh Năm về chủ đề: Tối đa hóa lợi ích dịch vụ tư vấn
Dịch vụ tư vấn ngày càng trở nên quan trọng đối với hoạt động của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát huy tốt những lợi thế và khắc phục những nhược điểm của mình nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, sử dụng dịch vụ tư vấn như thế nào để đạt hiệu quả là điều nhiều doanh nghiệp còn chưa nắm rõ.