Luat Minh Khue

thủ tục thành lập mới Công ty.

thủ tục thành lập mới Công ty. - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục thành lập mới Công ty.

Tư vấn quy định về việc bán tài sản khi phá sản theo quyết định của Tòa án ?

Tư vấn quy định về việc bán tài sản khi phá sản theo quyết định của Tòa án ?

Thưa luật sư: xin hỏi: Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản được ban hành ngày 12/6/2018 được áp dụng giải ...