Luật sư tư vấn về chủ đề "thân thích"

thân thích | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thân thích.

BLTTHS 2015 thay đổi quy định về lựa chọn người bào chữa nhằm khắc phục việc từ chối người bào chữa do người thân thích mời

BLTTHS 2015 thay đổi quy định về lựa chọn người bào chữa nhằm khắc phục việc từ chối người bào chữa do người thân thích mời
BLTTHS 2015 có nhiều điểm mới so với BLTTHS 2003. BLTTHS 2015 thay đổi quy định về lựa chọn người bào chữa nhằm khắc phục việc từ chối người bào chữa do người thân thích mời và tạo cơ hội cho luật sư tham gia bào chữa bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tố tụng