Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thắng kiện hay không"

thắng kiện hay không | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thắng kiện hay không.

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án?

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án?
Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai tại Việt Nam thông qua hai bước cơ bản: Hòa giải tại cấp cơ sở và xét xử tại Tòa án. Ngoài ra, người dân cũng có thể thực hiện thủ tục kiếu nại hành chính theo quy định hiện nay.