Luật sư tư vấn về chủ đề "Thang Luong Thu 13"

Thang Luong Thu 13 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thang Luong Thu 13.

Thông tư 13-BYT/TT

Thông tư <strong>13</strong>-BYT/TT
Bổ sung thông tư 19-BYT/TT ngày 26/7/1988 về quy định tạm thời chế độ thu tiền khám chữa bệnh và

Thông tư 13/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>13</strong>/1998/TT-BTC
Về việc hướng dẫn thu nộp khoản thu phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước.

Thông tư 13/2009/TT-BNN

Thông tư <strong>13</strong>/2009/TT-BNN
Hướng dẫn một số vấn đề quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi

Thông tư 13/NV

Thông tư <strong>13</strong>/NV
Về việc hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước

Thông tư 13-NT

Thông tư <strong>13</strong>-NT
Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy phòng thương nghiệp huyện

Thông tư 13-BT

Thông tư <strong>13</strong>-BT
Hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước và các nhiệm vụ công tác khác

Sắc lệnh 13/SL

Sắc lệnh <strong>13</strong>/SL
Về việc sát nhập huyện Kim môn (liên khu 1) về tỉnh HảI Dương (liên khu 3)