Luật sư tư vấn về chủ đề "tháng Mười"

tháng Mười | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tháng Mười.

Tìm hiểu về cách mạng tháng Mười Nga 1917 ?

Tìm hiểu về cách mạng tháng Mười Nga 1917 ?
Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi đầu tiên trong lịch sử nhân loại, do giai cấp vô sản Nga liên minh với giai cấp nông dân nghèo và binh lính tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvich đứng đầu là V.I. Lênin, đã lật đổ chính phủ lâm thời và nền thống trị của giai cấp địa chủ quý tộc và giai cấp tư sản.

Ý nghĩa cuộc Cách mạng tháng Mười Nga với việc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam

Ý nghĩa cuộc Cách mạng tháng Mười Nga với việc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày 17/11/1917, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa t­ư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi và sự ra đời của Nhà nư­­ớc xã hội chủ nghĩa (XHCN) đầu tiên trên thế giới đã trở thành biểu tượng của niềm tin và sự cổ vũ mãnh liệt đối với hàng ngàn triệu ngư­­ời thuộc các dân tộc bị chủ nghĩa đế quốc, thực dân áp bức, nô dịch, vùng lên đấu tranh tự giải phóng.(*)