Luật sư tư vấn về chủ đề "thành công ty"

thành công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành công ty.

Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty theo luật doanh nghiệp năm 2005 có phải là "bình mới rượu cũ"?

Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty theo luật doanh nghiệp năm 2005 có phải là "bình mới rượu cũ"?
Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006 (LDN 2005). Những người soạn thảo thường gọi đạo luật này là “Luật Doanh nghiệp thống nhất”, vì nó được xây dựng trên cơ sở (nói đúng hơn là với mục tiêu) hợp nhất hai luật: Luật Doanh nghiệp năm 2000 và Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 (Luật DNNN).