Luật sư tư vấn về chủ đề "thanh tra thành phố"

thanh tra thành phố | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thanh tra thành phố.

Quyết định 1775/2014/QĐ-UBND về mức kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với thanh tra thành phố, sở, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Quyết định 1775/2014/QĐ-UBND về mức kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với thanh tra thành phố, sở, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC KINH PHÍ ĐƯỢC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THANH TRA THÀNH PHỐ VÀ THANH TRA CÁC SỞ, THANH TRA CÁC QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG