Luật sư tư vấn về chủ đề "thể chế pháp luật"

thể chế pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thể chế pháp luật.

Phân tích nguyên nhân và nhiệm vụ của thể chế

Phân tích nguyên nhân và nhiệm vụ của thể chế
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về những nội dung liên quan đến thể chế, như: Nguyên nhân ban hành thể chế; Nhiệm vụ của thể chế; Thể chế nhà nước; Thể chế chính trị của Việt Nam....

Thực tiễn và sáng tạo trong đổi mới thể chế kinh tế ở Việt Nam

Thực tiễn và sáng tạo trong đổi mới thể chế kinh tế ở Việt Nam
Một trong những thành tựu nổi bật sau hơn 20 năm đổi mới ở Việt Nam là sự chuyển đổi thành công thể chế kinh tế. Để làm rõ thành công trên phương diện thực tiễn và sáng tạo lý luận, trong bài viết này, tác giả đã tập trung luận giải: 1. Lý luận về kinh tế thị trường và thể chế kinh tế thị trường; 2. Những đổi mới trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; 3. Thực tiễn quá trình đổi mới thể chế kinh tế.