Luật sư tư vấn về chủ đề "thị trường tín dụng"

thị trường tín dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thị trường tín dụng.

Một số vấn đề nhằm ổn định và phát triển thị trường tín dụng ở nước ta

Một số vấn đề nhằm ổn định và phát triển thị trường tín dụng ở nước ta
Trong quá trình đổi mới và phát triển hoạt động ngân hàng, cùng với việc thị trường hoá các quan hệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng, nước ta cũng đã từng bước hình thành và phát triển thị trường tiền tệ và thị trường tín dụng. Thị trường tài chính, thị trường tiền tệ nói chung và thị trường tín dụng nói riêng là những tiền đề hết sức quan trọng cho việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nền kinh tế.