Luật sư tư vấn về chủ đề "thị trường trong nước"

thị trường trong nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thị trường trong nước.

Thông tư số 11/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan

Thông tư số 11/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng 
đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa 
và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan
Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan

Quy định về nguyên tắc phát hành, sử dụng vốn và thanh toán trái phiếu tại thị trường trong nước.

Quy định về nguyên tắc phát hành, sử dụng vốn và thanh toán trái phiếu tại thị trường trong nước.
Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu, trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Vậy, hiện nay nguyên tắc phát hành, sử dụng vốn và thanh toán trái phiếu tại thị trường trong nước được quy định ra sao?