Luật sư tư vấn về chủ đề "thời gian giải quyết tranh chấp"

thời gian giải quyết tranh chấp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời gian giải quyết tranh chấp.

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về thời gian thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải

<strong>Quyết</strong> định 25/2014/QĐ-UBND về <strong>thời</strong> <strong>gian</strong> thực hiện thủ tục hòa <strong>giải</strong> <strong>tranh</strong> <strong>chấp</strong> đất đai, thủ tục <strong>giải</strong>
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 518/TTr-STNMT ...