Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thong Tu Lien Tich So 144 2010 Ttlt Btc Btp"

Thong Tu Lien Tich So 144 2010 Ttlt Btc Btp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thong Tu Lien Tich So 144 2010 Ttlt Btc Btp.

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC

Thông tư liên tịch 02/2014/<strong>TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.

Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BTP-BNV

Thông tư liên tịch 01/2009/<strong>TTLT-BTP</strong>-BNV
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã