Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thong Tu So 132 2004 Tt Btc"

Thong Tu So 132 2004 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thong Tu So 132 2004 Tt Btc.

Thông tư 133/2004/TT-BTC

Thông tư 133/<strong>2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

Thông tư 60/2007/TT-BTC

Thông tư 60/2007/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư 60/2012/TT-BTC

Thông tư 60/2012/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Thông tư 49/2015/TT-BTC

Thông tư 49/2015/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư 49/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện

Thông tư 21/2014/TT-BTC

Thông tư 21/2014/<strong>TT-BTC</strong>
Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Thông tư 149/2013/TT-BTC

Thông tư 149/2013/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tư 176/2012/TT-BTC

Thông tư 176/2012/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Thông tư 127/2013/TT-BTC

Thông tư 127/2013/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư 151/2014/TT-BTC

Thông tư 151/2014/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Thông tư 103/2014/TT-BTC

Thông tư 103/2014/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

Thông tư 119/2014/TT-BTC

Thông tư 119/2014/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Thông tư 53/2015/TT-BTC

Thông tư 53/2015/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư 53/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 127/2013/TT-BTC ngày 06

Thông tư 83/2014/TT-BTC

Thông tư 83/2014/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

Thông tư 82/2003/TT-BTC

Thông tư 82/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp

Thông tư 110/2013/TT-BTC

Thông tư 110/2013/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước