Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thong Tu So 47 2014 Tt Bca"

Thong Tu So 47 2014 Tt Bca | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thong Tu So 47 2014 Tt Bca.

Thông tư 47/2014/TT-BCA

Thông tư <strong>47/2014</strong>/<strong>TT-BCA</strong>
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Thông tư 60/2014/TT-BCA

Thông tư 60/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BCA</strong>
Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân

Thông tư 35/2014/TT-BCA

Thông tư 35/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BCA</strong>
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng

Thông tư 22/2014/TT-BCA

Thông tư 22/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BCA</strong>
Sửa đổi, bổ sung biểu mẫu về truy nã, đình nã ban hành kèm theo Quyết định số 789/2007/QĐ-BCA(C11

Thông tư 14/2014/TT-BCA

Thông tư 14/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BCA</strong>
Sửa đổi khoản 2 Điều 17 Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 quy định cụ thể thi

Thông tư 12/2010/TT-BCA

Thông tư 12/2010/<strong>TT-BCA</strong>
Quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã

Thông tư 07/2013/TT-BCA

Thông tư 07/2013/<strong>TT-BCA</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng