Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thong Tu So 59 2003 Tt Btc"

Thong Tu So 59 2003 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thong Tu So 59 2003 Tt Btc.

Thông tư 82/2003/TT-BTC

Thông tư 82/<strong>2003</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp

Thông tư 42/2003/TT-BTC

Thông tư 42/<strong>2003</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng đẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn

Thông tư 60/2007/TT-BTC

Thông tư 60/2007/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư 60/2012/TT-BTC

Thông tư 60/2012/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Thông tư 49/2015/TT-BTC

Thông tư 49/2015/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư 49/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện

Thông tư 21/2014/TT-BTC

Thông tư 21/2014/<strong>TT-BTC</strong>
Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Thông tư 149/2013/TT-BTC

Thông tư 149/2013/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tư 176/2012/TT-BTC

Thông tư 176/2012/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp