Luat Minh Khue

Thông tư số //TT-BTC

Thông tư số 84/2008/TT-BTC - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thông tư số 84/2008/TT-BTC

Thu nhập vãng lai của người nộp thuế sẽ thống nhất mức khấu trừ chung 10 %

Thu nhập vãng lai của người nộp thuế sẽ thống nhất mức khấu trừ chung 10 %
Điểm 1.2.7, khoản II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định: “Các tổ chức cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động như tiền nhuận bút, dịch sách, giảng dạy, tiền tham gia các hiệp hội, hội đồng quản trị...