Luat Minh Khue

thủ tục kiểm toán

thủ tục kiểm toán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thủ tục kiểm toán

Vận dụng chuẩn mực kế toán số 15 hợp đồng xây dựng trong việc xác định rủi ro và các thủ tục kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp xây lắp

Vận dụng chuẩn mực kế toán số 15 hợp đồng xây dựng trong việc xác định rủi ro và các thủ tục kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp xây lắp
Kiểm toán Báo cáo tài chính nói chung và doanh thu, chi phí, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp nói riêng là công việc có tính chất phức tạp cao, việc vận dụng tốt chuẩn mực “ Kế toán số 15 hợp đồng xây dựng” sẽ giúp (KTV) đánh giá khả năng sai phạm để xác định đúng mục tiêu và thủ tục kiểm toán, nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả việc kiểm toán.