Luật sư tư vấn về chủ đề "thực hiện chính sách"

thực hiện chính sách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thực hiện chính sách.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách xã hội

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách xã hội
Chính sách xã hội không chỉ nhằm vào giải quyết các hậu quả của các vấn đề xã hội mà nó là công cụ quản lý vĩ mô, có vai trò kích thích, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Bài viết dưới đây thể hiện các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách xã hội:

Một số nội dung tổ chức thực hiện chính sách xã hội

Một số nội dung tổ chức thực hiện chính sách xã hội
Chính sách xã hội được hiểu là bộ phận cấu thành chính sách chung của đảng hay chính quyền nhà nước trong việc giải quyết và quản lý các vấn đề xã hội bên cạnh các vấn đề chính trị, kinh tế. Bài viết dưới đây, trình bày một số nội dung tổ chức thực hiện chính sách xã hội.

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc
Bảo hiểm xã hội Việt Nam: chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội trong toàn ngành bao gồm cả bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ. Xác định mức lãi suất bình quân trong năm của hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội và thông báo cho Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Quyết định số 1436/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc quy định địa bàn, khoảng cách xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 1436/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc quy định địa bàn, khoảng cách xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Về việc quy định địa bàn, khoảng cách xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách xã hội

Các điều kiện cần thiết để thực hiện chính sách xã hội
Chính sách là những quy định, quyết định đã được thể chế hóa bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm điều chỉnh những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra, thực hiện những mục tiêu đã được xác định.

Những chính sách và nguồn lực xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên

Những chính sách và nguồn lực xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên
Dựa trên tinh thần của Hiến pháp 2013, Luật Thanh niên 2020 đã quy định cụ thể chính sách của Nhà nước đối với thanh niên tương ứng với các quyền, nghĩa vụ đặc trưng của thanh niên. Vậy những chính sách và nguồn lực xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên bao gồm những gì?

Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định quy trình, thủ tục thực hiện chính sách đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định quy trình, thủ tục thực hiện chính sách đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÓNG, HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN