Luật sư tư vấn về chủ đề "thực thi Công vụ"

thực thi Công vụ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thực thi Công vụ.

Kết hợp ba cơ chế đối với trách nhiệm thực thi Công vụ

Kết hợp ba cơ chế đối với trách nhiệm thực thi Công vụ
Những tiêu cực trong lĩnh vực quản lí kinh tế xã hội ở mức độ khác nhau xảy ra ở nước ta trong những năm gần đây cho thấy sự suy đồi về tinh thần thực thi công vụ, thoái hóa về nhân cách của nhiều Quan chức và Công chức có nguyên nhân nằm sâu trong cơ chế, thậm chí là thể chế quản lí xã hội, hơn là sai phạm của từng cá nhân riêng lẻ.