Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thuong Tat 35"

Thuong Tat 35 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thuong Tat 35.

Chỉ thị 35-CT

Chỉ thị <strong>35</strong>-CT
Về việc thực hiện các loại chương trình và sách bổ túc văn hoá

Sắc lệnh 35/SL

Sắc lệnh <strong>35</strong>/SL
Về việc sửa đổi điều 4 của Sắc lệnh ngày 25 tháng 5 năm 1946

Thông tư 35-TBXH

Thông tư <strong>35</strong>-TBXH
Hướng dẫn thi hành Điều 8 của Quyết định số 21-HĐBT ngày 8/8/1981 đối với công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân đang công tác ở K, C về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động

Nghị định 35-CP

Nghị định <strong>35</strong>-CP
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trưởng trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước

Sắc lệnh 35

Sắc lệnh <strong>35</strong>
Về việc cử các cán bộ lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ quốc phòng

Thông tư 35/TC-HCSN

Thông tư <strong>35</strong>/TC-HCSN
Hướng dẫn quản lý kinh phí cho các chương trình mục tiêu ngành phát thanh-truyền hình

Thông tư 35/TC-NSNN

Thông tư <strong>35</strong>/TC-NSNN
Hướng dẫn về việc phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ thu tiền đóng góp, ủng hộ để lập các quỹ Nhà nước phục vụ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, củng cố an ninh quốc phòng cơ sở, hoạt động xã hội

Nghị quyết 35/NQ-HĐND

Nghị quyết <strong>35</strong>/NQ-HĐND
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2003/NQ.HĐNDT.6 ngày 10/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xin chủ trương quy hoạch thu hồi, quản lý diện tích đất dọc hai bên các tuyến đường dự kiến và mới mở trên địa bàn đô thị và ven đô thị tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết 35/ NQ-HĐND

Nghị quyết <strong>35</strong>/ NQ-HĐND
V/v bãi bỏ Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tạm thời mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Thông tư 35-TC/KBNN

Thông tư <strong>35</strong>-TC/KBNN
Quy định tạm thời về việc lập, chấp hành, quyết toán ngân sách Nhà nước trong hệ thống tài chính

Quyết định 35/QĐ-UB

Quyết định <strong>35</strong>/QĐ-UB
Về việc ban hành giá bán lẻ tối đa các mặt hàng được trợ cước, trợ giá cho đồng bào miền núi.

Chỉ thị 35/CT.UB

Chỉ thị <strong>35</strong>/CT.UB
Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu