Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tiền thuê khoán"

tiền thuê khoán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tiền thuê khoán.

Trả tiền thuê khoán và phương thức trả ?

Trả tiền thuê khoán và phương thức trả ?
1. Tiền thuê khoán có thể bằng hiện vật, bằng tiền hoặc bằng việc thực hiện một công việc. 2. Bên thuê khoán phải trả đủ tiền thuê khoán cho dù không khai thác công dụng tài sản thuê khoán.