Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức kinh doanh"

tổ chức kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức kinh doanh.

Quy định về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Quy định về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là một trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các quy định liên quan tới hoạt động kinh doanh này được quy định tại Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT - văn bản hợp nhất Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan.

Thông tin người nộp thuế và tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm thủ tục hải quan

Thông tin người nộp thuế và tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm thủ tục hải quan
Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế ?

Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế ?
1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế.