Luat Minh Khue

tổ chức kinh doanh

tổ chức kinh doanh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tổ chức kinh doanh

Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế ?

Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế ?
1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế.