Luat Minh Khue

tổ chức thương mại thế giới

tổ chức thương mại thế giới - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tổ chức thương mại thế giới

Mô hình tổ chức thi hành án một số nước trên thế giới

Mô hình <strong>tổ</strong> <strong>chức</strong> thi hành án một số nước trên <strong>thế</strong> <strong>giới</strong>
Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tư tưởng nổi bật của Nghị quyết là phải tiến hành cải cách và đổi mới mạnh mẽ công tác thi hành án ở Việt Nam.