Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức trong"

tổ chức trong | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức trong.

Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong thi hành án dân sự?

Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong thi hành án dân sự?
Hoạt động thi hành án dân sự là hoạt động có tính liên ngành và tính xã hội cao. Hiệu quả của hoạt động thi hành án không chỉ phụ thuộc vào cơ quan thi hành án dân sự mà còn phụ thuộc vào sự tham gia của các cấp chính quyền, địa phương, các tổ chức, cơ quan khác và đã được quy định tại điều...

Nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nhà đầu tư chứng khoán nước ngoài là những tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua và bán chứng khoán tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Bài viết chia sẻ quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quyết định sửa đổi khoản 3 Điều 4 bản quy định về khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ/BTC ngày 30/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quyết định sửa đổi khoản 3 Điều 4 bản quy định về khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ/BTC ngày 30/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1405/1998/QĐ-BTC NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 1998 SỬA ĐỔI KHOẢN 3 ĐIỀU 4 BẢN QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CHO THUÊ ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 1357TC/QĐ/TCT NGÀY 30-12-1995 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH