Luật sư tư vấn về chủ đề "tòa án đặc biệt"

tòa án đặc biệt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tòa án đặc biệt.

Tư vấn thủ tục khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Tư vấn thủ tục khai thuế tiêu thụ <strong>đặc</strong> <strong>biệt</strong>
Công ty luật Minh Khuê đưa ra hướng dẫn về trình tự thực hiện: Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.