Luật sư tư vấn về chủ đề "trách nhiệm của cha"

trách nhiệm của cha | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trách nhiệm của cha.

Nghĩa vụ quốc gia và trách nhiệm của cha mẹ đối với trẻ em

Nghĩa vụ quốc gia và trách nhiệm của cha mẹ đối với trẻ em
Điều 4 yêu cầu các quốc gia thành viên phải từng bước bảo đảm các quyền của trẻ em trong Công ước, trong đó nhấn mạnh rằng, Nhà nước phải sử dụng một cách tối đa các nguồn lực sẵn có để bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội, văn hoá của trẻ em.