Luat Minh Khue

trình bày báo cáo tài chính

trình bày báo cáo tài chính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trình bày báo cáo tài chính

Thuế thu nhập doanh nghiệp : Ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính

Thuế thu nhập doanh nghiệp : Ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính
Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về cơ bản đã làm thay đổi bản chất của thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Nếu như trước đây thuế TNDN là khoản nợ mà Doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả cho Nhà nước được hạch toán khấu trừ vào phần Lợi nhuận chưa phân phối, thì hiện nay thuế TNDN lại được quy định là một khoản chi phí thuế.