Luật sư tư vấn về chủ đề "tư cách pháp lý"

tư cách pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư cách pháp lý.

Tư cách pháp lý của pháp nhân trong Tư pháp quốc tế.

Tư cách pháp lý của pháp nhân trong Tư pháp quốc tế.
Pháp nhân được coi như là một tiêu chí đánh giá mức độ tự do kinh tế và phát triển kinh tế của một đất nước. Đây là chủ thể cơ bản của Tư pháp quốc tế, pháp nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài.