Luật sư tư vấn về chủ đề "tư tưởng phát triển"

tư tưởng phát triển | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư tưởng phát triển.

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước theo tư tưởng phát triển của Việt Nam

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước theo tư tưởng phát triển của Việt Nam
Những năm gần đây, Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân chủ và hiện đại. Đây cũng là quá trình tạo dựng những nền tảng quan trọng cho sự đồng thuận theo tư tưởng phát triển của thời kỳ mới đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra nhằm đạt tới mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.